logo

Pimpinella saxifraga, Kleine Bibernelle

Hylaeus pictipes